Tietosuojaseloste

Viimeisin päivitys: 6.4.2020

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

1. Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot


Flare Hub Oy ("Flare Hub")
Mechelininkatu 23 B 49
00100 Helsinki
+358 400 416187
info@flare.guide

Tämä tietosuojaseloste koskee Flare.guide:a sekä muita tuotteita ja palveluja, jotka Flare Hub tarjoaa (”Palvelut”).

2. Rekisteröidyt


Rekisteriin on tallennettu

 • Flare Hub:in asiakkaat ja yhteistyökumppanit

 • Palveluissa tietonsa antaneet käyttäjät

 • Potentiaaliset asiakkaat (esim. tapahtumissa kerätyt yhteystiedot, kun pyydetty lupa tietojen tallentamiseen)

3. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus


Rekisterin pitämisen peruste:

 • Henkilötietoja käsitellään asiakas/kumppanuussuhteen/oikeutetun edun (legitimate interest) perusteella

 • Henkilötietoja käsitellään suostumuksen perusteella (esim. tapahtumissa kerätyt yhteystiedot, kun pyydetty lupa tietojen tallentamiseen)

 

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

 • Flare Hub asiakas/kumppanuussuhteiden ja tehtävien hoitaminen

 • Palveluiden ja tuotteiden tarjoaminen ja niistä viestiminen

 • Asiakassuhteiden ja olemassa olevien ja tulevien palveluiden ja tuotteiden laadun varmentaminen, ylläpitäminen ja kehittäminen

 

Palveluissa voidaan käyttää erilaisia sosiaalisen median komponentteja, joiden avulla käyttäjä voi siirtää tietoja erilaisiin sosiaalisiin medioihin. Palvelut voivat sisältää myös upotettua sisältöä muilta sivustoilta (esim. videot, kuvat, artikkelit jne.). Muiden sivustojen upotettu sisältö toimii samalla tavalla kuin jos kävijä olisi käynyt kyseisellä verkkosivustolla. Nämä palveluntarjoajat voivat kerätä tietoja sinusta, käyttää evästeitä ja seurata upotetun sisällön käyttöä. Suosittelemme tutustumaan kyseisten palveluntarjoajien tietosuojaselosteisiin.

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot


Henkilötietoja ovat kaikki tiedot, jotka liittyvät tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan henkilöön. Se ei sisällä tietoja, jotka on anonymisoitu (henkilötietojen käsittely niin, että henkilöä ei enää voida tunnistaa niistä).


Voimme kerätä, käyttää, tallentaa ja siirtää (ks kpl 7) sinusta erilaisia henkilötietoja, jotka olemme ryhmitelleet seuraavasti:

 • Identiteettitiedot: käyttäjätunnus, etunimi ja sukunimi.

 • Yhteystiedot: sähköpostiosoitteet, puhelinnumerot, fyysinen osoite ja oletuskieli.

 • Yritystiedot: työtehtävä, yrityksen nimi ja toimiala.

 • Markkinointi- ja viestintätiedot: valinnat markkinoinnin vastaanottamisesta meiltä, viestintäasetukset sekä vuorovaikutus kanssamme.

 • Osto- ja transaktiotiedot: tiedot Flare Hub:ilta ostamistasi tuotteista ja palveluista, tiedot maksuista Flare Hub:ille/Hub:ilta sekä palautteesi Palveluiden käytöstä.

 

Voimme kerätä tietokoneestasi teknisiä tietoja järjestelmän ylläpitotarkoituksiin ja tilastolliseen analyysiin. Tämä on tilastotietoa käyttäjien selaustoimista ja -malleista eikä sen perusteella voi tunnistaa henkilöä.

Yksi keino jolla keräämme tätä tietoa on evästeiden käyttö. Eväste on pieni tiedosto, joka on tallennettu tietokoneen kiintolevylle, ja jonka avulla parannetaan Palveluiden laatua. Sivujen selaaminen ilman evästeitä voi vaikuttaa Palveluiden toimintaan siten, että joitain toimintoja ei voida käyttää.

Huom. Jos lataat verkkosivustolle kuvia, vältä lataamasta kuvia joissa on upotettuja sijaintitietoja (EXIF GPS). Verkkosivuston kävijät voivat ladata ja purkaa paikannustietoja verkkosivuilla olevista kuvista.

5. Rekisteröidyn oikeudet


Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen info@flare.guide

 • Tarkastusoikeus: Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

 • Oikeus tietojen oikaisemiseen: Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

 • Vastustamisoikeus: Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

 • Suoramarkkinointikielto: Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

 • Poisto-oikeus: Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

 • Suostumuksen peruuttaminen: Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

 • Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle: Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

 • Valitusoikeus: Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietolähteet


Rekisteröityä koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti rekisteröidyltä itseltään hänen tullessaan asiakkaaksi/kumppaniksi, rekisteröityessään Palveluiden käyttäjäksi, rekisteröidyn käyttäessä Palveluja tai muun asiallisen yhteyden syntyessä Flare Hub:in ja rekisteröidyn välille.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset


Flare-kokoelman/sivuston omistaja voi saada pääsyn yhteystietoihin, jotka liittyvät hänen omaan kokoelmaansa/sivustoonsa, mutta muuten tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Flare Hub:in ulkopuolelle.

Tietoja voidaan luovuttaa tässä rekisteriselosteessa kuvattuja tarkoituksia varten, sekä viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa. Jos yrityksen omistajuudessa tapahtuu uudelleenjärjestelyjä, siinä tapauksessa saatamme luovuttaa tietoja uusille tahoille.

Olemme varmistaneet että kaikki palveluntarjoajamme toimivat tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

8. Käsittelyn kesto


Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan kuin on tarpeen kohdassa 3 määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi. Markkinointirekisteristämme rekisteröity pääsee poistumaan itse pyytämällä poistamaan häntä koskevat tiedot.

9. Henkilötietojen käsittelijät


Palveluiden kanssa työskentelevät voivat käsitellä henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle


Tietoja saatetaan siirtää EU:n ja ETA:n ulkopuolelle, jos se on edellä kuvatun henkilötietojen käsittelyn tarkoitusten tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista. Tällöin huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi


Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

12. Muutokset tietosuojaselosteeseen


Flare Hub päivittää tätä tietosuojaselostetta aika ajoin vastaamaan muutoksia Palveluissa tai sovellettavassa lainsäädännössä.

Copyright © 2020 Flare Hub Ltd. All Rights Reserved.